Leerplicht en extra verlof
Voor alle kinderen vanaf 5 jaar geldt leerplicht. Dit is opgenomen in de leerplichtwet 1969 en is wettelijk bepaald. Deze wet houdt in dat alle kinderen verplicht zijn om naar school te komen op de dagen die door overheid / schoolleiding worden bepaald.
In principe mogen leerlingen buiten de schoolvakanties en vastgestelde vrije dagen niet van school wegblijven. Er kunnen echter redenen zijn waarom een kind niet naar school kan of hoeft, bijvoorbeeld een godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. Ook is het in zeldzame gevallen mogelijk extra vakantieverlof te krijgen. Dit verlof dient te allen tijde aangevraagd te worden via de directie.
• Verlofaanvraag is beschikbaar via de schooladministratie.
• Vakantieverlof of verlof langer dan 10 dagen, dient minimaal 8 weken van te voren
aangevraagd te worden.
• Kortdurend verlof dient binnen 2 dagen na bekend worden of ontstaan van de situatie
aangevraagd te worden.
• Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
• Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de
leerplichtambtenaar.
De leerplicht maakt onderscheid tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g LPW). De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit (een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) om het verlof al dan niet toe te kennen. Er bestaat een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Deze procedure zal bij aanvraag aan u kenbaar gemaakt worden.