Medezeggenschapsraad

Ouders en onderwijzend personeel vormen samen de MR. Beide afvaardigingen hebben een gelijk aantal zetels in de MR. De MR praat over verschillende zaken die met school te maken hebben, zoals: de besteding van gelden en beleidszaken aangaande het onderwijs, waaronder het schoolplan en de schoolgids.

Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR haar standpunten kenbaar maken aan het bestuur. De MR heeft hiervoor twee rechten, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Eens per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat er besproken is. Indien nodig informeert de MR de achterban tussentijds. Wanneer u interesse heeft in een functie binnen de MR, kunt u zich verkiesbaar stellen volgens de procedure, zoals deze is vastgelegd in het reglement van de MR.

Het bestuur van Stichting KOLOM heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Voor informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de MR. De contactgegevens zijn beschikbaar op school.