Samen, Sterk, Uniek

Samen doelgericht, respectvol en op basis van vertrouwen, aansluiten bij de talenten en optimaliseren van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Samenwerken

Op SBO De Zeppelin vinden we samenwerken erg belangrijk. Elke leerkracht voelt zich verantwoordelijk voor (het gedrag van) alle leerlingen. Om die reden komt het regelmatig voor dat andere leerkrachten dan de eigen leerkracht, een leerling complimenteren en corrigeren wanneer dit nodig blijkt. Leerkrachten bereiden thema’s gezamenlijk voor en er wordt regelmatig tijd vrijgemaakt voor een informeel samen zijn.

Daarnaast proberen we ook ouders te betrekken bij ons onderwijs. Er vindt drie keer per schooljaar overleg plaats met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Er zijn verschillende ouderavonden. Ouders worden ingezet bij kooklessen, de bibliotheek en bij het begeleiden van excursies of schoolreisjes.

Ook de leerlingen worden betrokken bij de organisatie van de school. We werken met de leerling Arena, waarbij kinderen inspraak hebben in het wel en wee van de school.

Neem hier een kijkje in onze school.

Doelgericht

Op SBO De Zeppelin werken we doelgericht aan de ontwikkeling van ieder kind. Wij proberen dit zoveel mogelijk op maat te doen d.m.v. het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) en leerlijnen voor ieder kind.

Respectvol

Op SBO De Zeppelin vinden wij een veilig pedagogisch klimaat van groot belang. Het voorkomen en tegengaan van pestgedrag is daarbij een belangrijk onderdeel. Duidelijke regels, structuur en consequent leerkrachtgedrag zijn tevens van belang. Op die manier weten kinderen wat er van hen verwacht wordt en ook dat biedt veiligheid. We hechten meer waarde aan een positieve benadering van leerlingen, complimenteren en belonen van goed gedrag, dan aan het benadrukken van negatief gedrag en straffen. Hiervoor  maken we gebruik van de principes van De Vreedzame school en de Gouden weken.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren dat ze mogen zijn wie ze zijn (binnen acceptabele sociale grenzen) en dat fouten maken niet erg is.


Wij organiseren 3 projecten per jaar in het kader van Horeca, welzijn en techniek. De kinderen zijn tijdens deze projecten bezig met praktische vaardigheden en het ontdekken van hun talenten

Vertrouwen

Op SBO De Zeppelin vinden we het hebben en krijgen van vertrouwen in elkaar erg belangrijk. Dat betekent dat leerkrachten vertrouwen op elkaars kwaliteiten en hier regelmatig gebruik van maken. Dit proberen we ook op onze leerlingen over te brengen en te stimuleren wanneer zij in groepjes aan een activiteit werken. Leerkrachten gaan uit van de talenten en positieve eigenschappen van leerlingen. We kijken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Er is vertrouwen in de capaciteiten van ieder kind wat resulteert in het stellen van hoge maar realistische doelen.

Kom werken bij Kolom

Onze school heeft regelmatig diverse vacatures. Deze kun je terugvinden op de site van KOLOM. Een open sollicitatie kun je richten aan de directie, Inge Scalé. i.scale@kolom.net

Belangrijke dagen

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.Kom gerust eens langs

Bent u op zoek naar een SBO school voor uw zoon of dochter? SBO De Zeppelin is een kleine school, waar kinderen in kleine groepen werken. Wij werken aan een goede sfeer op school en hopen dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Begrippen als “respect” en “normen & waarden” staan centraal.

Wilt u dit alles eens met eigen ogen zien, dan bent u altijd van harte welkom!

Voor een afspraak belt u 020 6332438.