Wat bieden wij

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op devreedzameschool.nl

De Vreedzame School is een programma voor de hele school.

Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

 • Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
 • Blok 2: We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
 • Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
 • Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
 • Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
 • Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt. Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van blok 1.

Wat leren de kinderen?

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aan bod:

 • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
 • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
 • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
 • Herkennen van gevoelens.
 • Omgaan met gevoelens.
 • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
 • Conflicten oplossen door win-win situaties te bedenken.
 • Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
 • Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Kinderoefentherapie binnen SBO De Zeppelin

De praktijk voor kinderoefentherapie is binnen De Zeppelin gevestigd. Wanneer er een hulpvraag is op het gebied van de motoriek kan er vanuit de praktijk onderzoek en behandeling plaatsvinden. Je kunt denken aan:

 • Moeite met fijne motoriek en of het schrijven
 • Veel vallen/ onhandigheid
 • Moeite met vaardigheden als klimmen/ ballen/ rennen of evenwicht
 • Maar ook motorische onrust en faalangst kunnen een reden zijn om een kind aan te melden.

Soms wordt er therapie geadviseerd vanuit school maar u kunt ook als ouder/ verzorgen uw kind aanmelden. Het voordeel van de behandeling binnen school is dat er een goed contact en overleg is met de leerkrachten en andere begeleiders.

Voor meer informatie of aanmelden zie kinderoefentherapieamsterdam.com

Schoolkrant

2 keer per jaar maken wij met de kinderen een speciale schoolkrant.

Zomereditie
Wintereditie

Schoolplan

De indeling van het schoolplan 2021-2025 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting KOLOM en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling.

School ondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel brengen we in beeld welke ondersteuning wij onze leerlingen bieden, wat we van onze leerkrachten verwachten, wie onze (externe) partners zijn en waar onze grenzen liggen.